Kompaniýanyň tertibi

“Changzhou Thinker Motion Equipment Co., Ltd.”

Custöriteleşdirilen dizaýn, ýokary ygtybarlylyk, ýönekeý tehniki hyzmat, ýokary çykdajy

1-200H1113I30-L

Kompaniýanyň tertibi

Hytaýyň Jiangsu welaýatynyň Çanjou şäherinde 2014-nji ýylda döredilen “Thinker Motion” çyzykly hereketlendiriji ulgamynda görnükli we innowasiýa tehnologiýasy öndürijisidir.Kompaniýa ISO9001, önüm bolsa CE, RoHS kepillendirilen.

Çyzykly herekete getiriji ulgamynda 15 ýyldan gowrak dizaýn tejribesi bolan in engineeringenerçilik toparymyz bar, olar çyzykly hereketlendiriji önümleriň funksiýasy, ulanylyşy we dizaýny bilen tanyş we müşderiniň talaplaryna laýyklykda tehniki çözgütleri çalt teklip edip bilerler.

CNC tornalar, CNC freze maşynlary, sim kesýän maşynlar we beýlekiler ýaly enjamlarymyz bar, şeýle hem tejribeli işleýiş tehniklerimiz bar;olar bilen müşderiniň talaplaryna laýyklykda içerde ýörite bölekler ýasap bileris we gurşun wagty gözegçilikde saklanar, bu önümleri gysga wagtyň içinde müşderimize hödürlemäge mümkinçilik berer.

Mundan başga-da, müşderilere hödürleýän önümlerimiziň hünärli bolmagyny üpjün etmek üçin, arassa önümçilik we üznüksiz gowulaşmak pikirini hödürleýän ajaýyp önümçilik we hil gözegçilik toparymyz bar.

Müşderilerimize çalt jogap bermekde, önümi takyk saýlamakda, çalt nusga gurmakda we önümiň durnukly hilinde ýokary hilli hyzmat bermäge üns berýäris.

Çyzykly hereket önümlerimiz lukmançylyk enjamlarynda, laboratoriýa gurallarynda, aragatnaşykda, ýarymgeçirijilerde, awtomatizasiýa we takyk çyzykly hereketi talap edýän beýleki programmalarda giňden ulanylýar.

Önümlerimiz ACME gurşunly nurbat hozy komponentlerini, ACME gurşunly nurbat basgançak hereketlendirijilerini, şar wintli hereketlendirijileri, aýlawly hereketlendirijileri, içi boş basgançakly hereketlendirijileri, ýapyk aýlawly hereketlendirijileri, planetar dişli gutusynyň peseliş basgançaklaryny, şeýle hem dürli modullary we ýöriteleşdirilen çyzykly hereketleri öz içine alýar. önümleri.

1-200H3112T33E

Adamlaryň kompaniýanyň iň möhüm çeşmesidigine we adamlara gönükdirilen ýörelgä eýerýändigine, işgärleri howpsuz, sagdyn, amatly iş gurşawy bilen üpjün etmegine we kompaniýa bilen bilelikde üstünlik gazanmagyna ynanýarys.

Medeniýetimiz:

Bütewilik, täzelik, hünär, ýeňiş.

Görüşimiz:

Öňdebaryjy çyzykly hereketlendiriji öndüriji bolmak we dünýädäki müşderilerimize ýokary hilli innowasiýa önümleri hödürlemek.

Önümçilik prosesi

Custöriteleşdirilen dizaýn, ýokary ygtybarlylyk, ýönekeý tehniki hyzmat, ýokary çykdajy

1-200GG340060-L
1-200GG416160-L
1-200GG341110-L
1-200GG42R20-L
1-200GG34G80-L
1-200GG426180-L
1-200GG415000-L
1-200H01441430-L

Biz hakda bilmek isleýän zatlaryňyzyň hemmesi