Çyzykly hereketlendirijini nädip saýlamaly?

Basgançakly hereketlendiriji, elektrik impulslaryny basgançaklar diýlip atlandyrylýan aýratyn mehaniki hereketlere öwürýän elektromehaniki enjamdyr;burç, tizlik we pozisiýa we ş.m. ýaly takyk hereketi dolandyrmagy talap edýän programma üçin gowy saýlaw.

Çyzykly herekete getiriji hereketlendirijiniň we nurbatyň birleşmesi bolup, aýlaw hereketini nurbat bilen çyzykly herekete öwürýär.

Belli bir programma üçin laýyk çyzykly hereketlendirijini saýlanymyzda göz öňünde tutulmaly käbir faktorlar we esasy maslahatlar.

1. Programma laýyklykda çyzykly hereketlendirijiniň bir görnüşini kesgitläň we saýlaň.
a) daşarky
b) ýesir
ç) ýesir däl

2. Gurmak ugruny kesgitläň
a) keseligine oturdylan
b) Dikligine oturdylan
Çyzykly hereketlendiriji dikligine gurlan bolsa, öz-özüni gulplamak funksiýasynyň güýji gerekmi?Hawa bolsa, magnit tormoz bilen enjamlaşdyrylmaly.

3. adüklemek
a) Näçe tizlik gerek (N) @ haýsy tizlik (mm / s)?
b) directionük ugry: bir ugur ýa-da goşa ugur?
ç) Çyzykly hereketlendirijiden başga ýük göterýän / çekýän başga enjam barmy?

4.Stroke
Syýahat ediljek ýüküň iň ýokary aralygy näçe?

5. Tizlik
a) Iň ýokary çyzykly tizlik (mm / s) näçe?
b) Aýlanma tizligi (rpm) näçe?

6.Surnalyň ahyrky işleýşi
a) Tegelek: diametri we uzynlygy näme?
b) nurbat: nurbatyň ululygy we uzynlygy näçe?
ç) özleşdirmek: çyzmak zerur.

7. Takyk talaplar
a) Hiç hili takyklyk talaplary ýok, diňe her bir syýahat üçin hereketiň takyklygyny üpjün etmeli.Iň pes hereket (mm) näme?
b) gerekli çalyşma takyklygy;ýerleşdirmegiň takyklygy (mm) näçe?Iň pes hereket (mm) näme?

8.Seslenme talaplary
a) Açyk aýlawly dolandyryş: kodlaýjy gerek däl.
b) osedapyk görnüşli gözegçilik: kodlaýjy gerek.

9.Handwheel
Gurmak wagtynda el bilen sazlamak zerur bolsa, çyzykly herekete getirijä el tagtasy goşulmaly, ýogsam el tagtasy gerek däl.

10.Göçüriş gurşawynyň talaplary
a) temperatureokary temperatura we / ýa-da pes temperatura talaplary?Hawa bolsa, iň ýokary we / ýa-da iň pes temperatura (℃) näme?
b) Poslama subutnama?
ç) tozan we / ýa-da suw geçirmeýän?Hawa bolsa, IP kody näme?


Iş wagty: 25-2022-nji mart