Thinker Motion, CMEF Şanhaý 2021-ä gatnaşýar

Hytaýyň halkara lukmançylyk enjamlary ýarmarkasy (CMEF) - Bahar, lukmançylyk enjamlarynyň sergisi 20 2021-nji ýylyň 13-16-njy maýynda Şanhaý milli konwensiýa we sergi merkezinde geçirildi.

Thinker Motion, tehniki we satuw toparymyz bilen 8.1H54 stenddäki EXPO-a gatnaşdy.Ekspozisiýada gurşun nurbatly hereketlendiriji motor, top nurbatly hereketlendiriji motor, kodlaýjy bilen ýapyk aýlawly hereketlendiriji, azaldylýan dişli guty bilen hereketlendiriji, tormozly hereketlendiriji, elektrik silindri we çyzykly herekete getiriji ýaly köp sanly önüm görkezildi;Şeýle hem basgançakly motoryň nähili işleýändigini we basgançakly hereketlendirijiniň haýsy programma üçin ulanylyp bilinjekdigini görkezýän demo görkezdik.

4 günlük “CMEF-Bahar” döwründe “Thinker Motion” önümlerimize uly gyzyklanma bildirýän we inersenerlerimiz bilen çuňňur pikir alyşýan ýüzlerçe myhmany özüne çekýär;myhmanlar bilen çekişmeden önümiň görnüşi, amaly programma we käbir aýratyn ýa-da ýöriteleşdirilen talaplar we ş.m. ýaly möhüm maglumatlary aldyk…;çekişme arkaly basgançakly motoryň bazara bolan islegine has gowy düşünýäris, bu geljekde täze önüm öndürmekde biziň üçin esasy salgylanma bolar.

CMEF-Bahar Şanhaý 2021, indiki EMEF-e sabyrsyzlyk bilen garaşýan üstünlikli EXPO.

2
4
3

Iş wagty: 27-2021-nji iýul