Nema 14 (35mm) gibrid top nurbat basgançakly hereketlendiriji

Gysga düşündiriş:

Nema 14 (35mm) gibrid basgançakly motor, bipolýar, 4 gurşunly, top nurbady, pes ses, uzak ömür, ýokary öndürijilik, CE we RoHS kepillendirilen.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

>> Gysga düşündirişler

Motor görnüşi Ikitaraplaýyn ädim
Basgançak burçy 1.8 °
Naprýa .eniýe (V) 1.4 / 2.9
Häzirki (A) 1.5
Garşylyk (Ohms) 0.95 / 1.9
Induksiýa (mH) 1.5 / 2.3
Gurşun simleri 4
Motoryň uzynlygy (mm) 34/45
Daşky gurşawyň temperaturasy -20 ℃ ~ + 50 ℃
Temperaturanyň ýokarlanmagy 80K Maks.
Dielektrik güýji 1mA Maks.@ 500V, 1KHz, 1Sek.
Ulationzolýasiýa garşylygy 100MΩ Min.@ 500Vdc

>> Düşündirişler

Ball Screw Motor

Ölçegi
20mm, 28mm, 35mm, 42mm, 57mm, 60mm, 86mm

Stepper
0,003mm ~ 0.16mm

Aýalbarmak
Lukmançylyk anyklaýyş enjamlary, durmuş ylym gurallary, robotlar, lazer enjamlary, seljeriş gurallary, ýarymgeçiriji enjamlar, elektron önümçilik enjamlary, standart däl awtomatlaşdyryş enjamlary we dürli awtomatlaşdyryş enjamlary

>> Şahadatnamalar

1 (1)

>> Elektrik parametrleri

Motor ululygy

Naprýa / eniýe /

Faza

(V)

Häzirki /

Faza

(A)

Garşylyk /

Faza

(Ω)

Induksiýa /

Faza

(mH)

San

Gurşun simleri

Rotor inertiýasy

(g.cm)2)

Motor agramy

(g)

Motoryň uzynlygy L.

(mm)

35

1.4

1.5

0.95

1.4

4

20

190

34

35

2.9

1.5

1.9

3.2

4

30

230

47

>> 35E2XX-BSXXXX-1.5-4-150 adaty daşarky hereketlendirijiniň çyzgysy

1 (1)

Notes:

Gurşun nurbatynyň uzynlygy düzülip bilner

Gurnalan nurbatyň soňunda ýöriteleşdirilen işlemek mümkin

Has köp nurbat aýratynlyklary üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

>> Top hozy 0801 we 0802 çyzgy

1 (2)

>> Top hozy 1202 çyzgy

1 (3)

>> Top hozy 1205 çyzgy

1 (4)

>> Top hozy 1210 çyzgy

1 (5)

>> Tizlik we egri egri

35 seriýaly 34mm motor uzynlygy bipolýar Chopper sürüjisi

100% tok impulsynyň ýygylygy we zyňylýan egrisi

1 (6)

35 seriýaly 47 mm motor uzynlygy bipolýar Chopper sürüjisi

100% tok impulsynyň ýygylygy we zyňylýan egrisi

1 (7)

Gurşun (mm)

Çyzykly tizlik (mm / s)

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

5

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

10

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Synag ýagdaýy:

Çopper sürüjisi, päsgelçilik ýok, ýarym mikro basgançak, 40V hereketlendiriji naprýa .eniýe

>> Biz hakda

Çözgütleriň ewolýusiýasy barada hemişe talap edýäris, tehnologiki kämilleşdiriş üçin gowy serişdeleri we adam resurslaryny sarp edýäris we ähli ýurtlaryň we sebitleriň isleglerini kanagatlandyryp, önümçiligi gowulandyrýarys.
Biziň çözgütlerimizde tejribeli, ýokary hilli önümler, elýeterli bahalar üçin milli akkreditasiýa standartlary bar, ýer ýüzündäki adamlar tarapyndan garşylandy.Harytlarymyz tertipde artmagyny dowam etdirer we siziň bilen hyzmatdaşlyga sabyrsyzlyk bilen garaşýar, hakykatdanam şol önümleriň haýsydyr biri sizi gyzyklandyrýan bolsa, habar bermegiňizi haýyş edýäris.Jikme-jik spesifikasiýalary alanyňyzda size sitata bermekden hoşal bolarys.

Geljegimiz bilen agdyklyk edýän peýdaly gatnaşyklary gorap saklamak bilen, täze islegler bilen kanagatlanmak we Ahmedabatda bu işiň soňky ugruna ýapyşmak üçin önümlerimiziň sanawyny täzeleýäris.Kynçylyklary ýüzbe-ýüz bolmaga we halkara söwdasyndaky köp mümkinçiliklere düşünmek üçin özgerişleri etmäge taýýardyrys.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň